Head of Programmes

/Head of Programmes
Head of Programmes 2023-04-03T08:26:49+08:00

HEAD OF PROGRAM (BACHELOR OF LAW AND SHARIAH)

DR. NOORFAJRI ISMAIL

Phone: 06-7988453

noorfajri@usim.edu.my

HEAD OF PROGRAM (BACHELOR OF FIQH AND FATWA)

DR. MUALIMIN MOCHAMMAD

Phone: 06-7988541

mualimin.sahid@usim.edu.my

HEAD OF PROGRAM (BACHELOR OF SHARIAH (HALAL INDUSTRY)

DR. SETIYAWAN GUNARDI

Phone: 06-7988445

setiyawan@usim.edu.my